Seminář karate v Praze

( 20.10.2018 )

IMG_4561_.JPG IMG_4563_.JPG IMG_4566_.JPG IMG_4573_.JPG IMG_4575_.JPG IMG_4576_.JPG IMG_4578_.JPG