Semiá karate Praha 

( 02.03.2019 )

IMG_8472_.JPG IMG_8477_.JPG IMG_8481_.JPG IMG_8482_.JPG IMG_8484_.JPG IMG_8497_.JPG IMG_8499_.JPG IMG_8501_.JPG IMG_8511_.JPG IMG_8513_.JPG IMG_8522_.JPG IMG_8526_.JPG IMG_8528_.JPG IMG_8556_.JPG IMG_8559_.JPG IMG_8563_.JPG IMG_8565_.JPG IMG_8568_.JPG IMG_8569_.JPG IMG_8573_.JPG