Seminá I. Jorga v Praze

( 20.-22.9.2019 )

IMG_7746_.JPG IMG_7756_.JPG IMG_7757_.JPG IMG_7772_.JPG IMG_7781_.JPG IMG_7783_.JPG IMG_7792_.JPG IMG_7796_.JPG IMG_7829_.JPG IMG_7877_.JPG IMG_7878_.JPG IMG_7891_.JPG IMG_7936_.JPG IMG_7969_.JPG IMG_8009_.JPG IMG_8147_.JPG IMG_8148_.JPG IMG_8183_.JPG IMG_8186_.JPG IMG_8252_.JPG IMG_8358_.JPG IMG_8397_.JPG IMG_8425_.JPG IMG_8432_.JPG IMG_8445_.JPG IMG_8464_.JPG IMG_8468_.JPG IMG_8470_.JPG